نمایش فایل(بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش در ایجاد مراکزآموزشی)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش در ایجاد مراکزآموزشی. را مشاهده می نمایید. /سبک رهبری, مديريت مشارکتی, کارایی, بلوغ سازمانی,بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش در ایجاد مراکزآموزشی,پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش در ایجاد مراکزآموزش/بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش در ایجاد مراکزآموزشی|32011320|rfj40085899|
تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 122صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده

سبك رهبری مديران يكي از عوامل مؤثر در افزايش اثر بخشي، كارايي و در نهايت بهره وري سازمانها مي باشد. اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين سبك مديريت مديران با كارايي بيمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان در سال 1391-1390 انجام شده است. براي انجام اين پژوهش توصيفي و مقطعي از پرسشنامه تعيين سبك رهبري رنسيس ليكرت و پرسشنامه کارائی محقق ساز استفاده شد كه پس از سنجش روايي و پايايي براساس نمونه گيري آماري تصادفي طبقه بندي شده سهميه اي بين 40 نفر از مديران و كاركنان بيمارستان مورد مطالعه توزيع گرديد. شاخصهاي كارايي بيمارستان نيز از واحد آمار دانشگاه بدست آمد. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است.
سبك مديريت مشاركتي به عنوان سبك غالب در جامعه پژوهش از ديدگاه مديران و كاركنان بوده است. ميانگين درصد اشتغال تخت بيمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان 30/57 درصد، ميانگين اقامت بيمار در بیمارستان 07/4 روز ، ميانگين گردش تخت بیمارستان 40/51 دفعه و ميانگين فاصله گردش تخت بيمارستان برابر با 03/3 روز بوده است. با توجه به اينكه سبك غالب مديران بيمارستان، سبك مديريت مشاركتي بوده است، رابطه اي بين سبك مديريت آنها و ميزان كارايي بيمارستان وجود نخواهد داشت.
بكارگيري سبك مديريت مشاركتي در بيمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان منجر به بهبود كارايي بيمارستان نشده است. تعهد و ثبات مديريت، توجه به بلوغ سازماني كاركنان، فراهم نمودن پيش زمينه هاي مديريت مشاركتي و آموزش مديران در اين زمينه مي تواند منجر به بكارگيري صحيح اين سبك مديريتي يا انتخاب بهترين سبك مديريت مناسب براي سازمان گردد.

مقدمه
مديريت در حقيقت هماهنگي منابع مادي و انساني به منظور دستيابي به اهداف سازماني به طريقي است كه مورد قبول جامعه باشد ((Lambert &Nagent, 1999. سازمانها به مديران و كاركنان اثربخش و كارآمد نياز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست يابند. مدير به عنوان نماينده رسمي سازمان براي ايجاد هماهنگي و افزايش بهره وري در رأس سازمان قرار دارد. موفقيت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگي اعمال مديريت و سبكهاي موثر رهبري مدیر است. مدير در نقش رهبري سازمان مي تواند سبكهاي متفاوتي را در هدايت نيروي انساني انتخاب كند. الگوهاي رفتاري مناسب مدير در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحيه و انگيزش قوي در كاركنان مي شود و ميزان رضايت آنها را از شغل و حرفه خويش افزايش مي دهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند.
رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف می باشد.سبک رهبری یا مديريت تعيين کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مديران است که بر پايه چهار عامل نظام ارزشها، اعتماد به کارمندان، تمايلات رهبری و احساس امنيت در موقعيتهای مبهم شکل می گيرد (مصدق راد، (1381). سبك رهبری مديران، بيانگر چگونگي تعامل آنها با كاركنان تحت سرپرستي مي باشد (Perra, 2000).


فهرست مطالب

چکیده الف
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 1
بيان مسئله 2
قلمرو تحقیق 3
قلمرو مکانی تحقیق 3
قلمرو زمانی تحقیق 3
اهميت و ضرورت تحقيق 4
اهداف تحقیق 5
فرضیات تحقیق 6
تعاریف نظری و عملیاتی کلید واژگان 7
تعاریف عملیاتی 8
فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول : مديريت و رهبري 9
مقدمه 9
تعریف مدیریت 9
فعالیت منظم وسازمان یافته 10
نظریه نقشهای مدیریتی 10
فراگرد مدیریت 12
کار کرد های مدیریت 12
رهبری 13
تعاریف رهبری 14
رهبری و مدیریت 15
نفوذ رهبری 16
اختیارات قانونی 18
اعتماد مدیر نسبت به دیگران 18
شیوه های نفوذ رهبری 19
عناصر رهبری 20
موقعیت رهبری 20
ویژگیهای رهبری 21
هوش و قدرت فکری 21
اعتماد به نفس 21
وظایف رهبری 22
مدلهاي رهبري 24
سبك‌هاي رهبري 28
دوديدگاه نوين درخصوص رهبري 32
تفاوت مدیریت و رهبری 35
بخش دوم اصول مديريت‌ اثربخش‌ بيمارستان 39
مقدمه 39
تصمیم گیری 43
تعریف تصمیم گیری 43
خلاقیت مدیران 44
مدیریت موفق و مؤثر 44
برنامه ریزی 45
تعریف برنامه ریزی 45
فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی 45
تعیین اهداف وبرنامه ریزی 46
فراگرد برنامه ریزی 46
سازماندهی 46
تعریف سازماندهی 47
انواع مختلف سازماندهی 48
تعریف سازمان رسمی 48
تعریف سازمان غیر رسمی 48
هدفها 49
تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف 50
حیطه نظارت 50
وحدت فرمان 51
اختیار 52
نظارت وکنترل 54
اهمیت کنترل 56
مدیریت آموزش وپرورش 56
تعریف مدیریت آموزشی 56
هدفها آموزش وپرورش 57
وظایف مدیران آموزش 58
برنامه آموزشی تدریس 58
امور کارکنان آموزشی 59
تسهیلات وتجهیزات 59
امور اداری ومالی 60
محیط آموزشی موثر 60
سيستمهای اطلاعاتی در سازمان 61
سیستمهای اطلاعات مدیریت 62
سازمان ها به عنوان سيستم 63
ريشه های نگرش سيستمی 63
سيستمهای اطلاعاتی و نگرشهای مختلف نسبت به آنها 65
مقدمات طرز فکر سيستمی 66
روش سيستمی به چه کار می آيد؟ 69
مقايسه تفکر ماشينی و سيستمی 70
انديشه عصر ماشين و انديشه سيستمی 70
بهره‌وری 72
برنامه ريزي و ارزشيابي 81
امکانات ویژه و برتر نرم افزار 83
بخش سوم پیشینه تحقیق 85
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه 92

مطالب دیگر:
📌تحقیق آماده اصول دویدن، پرش و پرتاب📌مقاله آماده درباره جوشکاری📌پاورپوینت 6 اثر معروف در مصر📌پاورپوینت معماری اسلامی سبک خراسانی📌امکان کپی و پیست کردن متن در کامنت ها کلوب.کام📌پاورپوینت آموزشی درباره جرثقیل ها📌مقاله درباره اقتصاد📌تحقیق آماده امواج الکترومغناطیسی 📌مقاله آماده راجع به فوتبال📌پاورپوینت درس 18 اجتماعی پایه هشتم📌پاورپوینت تحلیل عناصر پله📌پاورپوینت بررسی فاضلاب، تصفیه و کاربرد آن📌اخرین تقسیمات استان ها، شهرستان ها، بخش ها و شهرهای ایران📌پاورپوینت چند اثر از آثار معماري معاصر جهان📌پاورپوینت فضای سبز شهری در منظر سازی📌مقاله روش تدريس جمع اعداد📌مقاله دنباله ها📌پاورپوینت خصوصيات فضاهاي مسكوني 📌پلان ورزشگاه والیبال📌پلان ورزشگاه آبی📌نمونه شیت های آماده زیبای رشته معماری📌نقشه اتوکد مناطق 22گانه تهران📌پاورپوینت ديكانستراكشن📌آموزش پایه تا متوسط فوتوشاپ تصویری📌پاورپوینت ساختمان های اسکلت فلزی