نمایش فایل(بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران،)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران،. را مشاهده می نمایید. /منابع قدرت, ارتباطات سازمانی/بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران،|32014397|rfj40085899|
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران در حجم 125 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فهرست مطالب
عنوان
چکیده 1
مقدمه 3
بيان مساله 3
اهميت و ضرورت پژوهش 5
اهداف پژوهش 6
پرسشهاي پژوهش 7
متغيرهاي پژوهش 7
تعاريف علمي واژه ها 7
مقدمــه 12
الف- بررسی نظریه‌ها 13
ارتباطات 13
اهمیت ارتباطات 13
تعاریف ارتباطات 15
فرآیند ارتباط 17
منبع 17
رمزگذاری 17
وسیله 17
رمزگشایی 18
دریافت کننده 18
بازخورد 18
مسیر ارتباطات 18
ارتباطات عمودی 18
ارتباطات در سطح افقی 19
مدل ارتباطات 20
اصول ارتباطات 21
ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 23
دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات 23
نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات 24
دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات 24
دیدگاه اقتضایی و ارتباطات 24
دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 25
اثربخشی در ارتباطات میان فردی 25
ویژگی‌های اثربخشی 25
گشودگی 26
همدلی 26
حمایتگری 27
مثبت گرایی 27
تساوی 27
همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم» 28
موانع ارتباطی 28
قدرت 34
اهميت قدرت 34
تعاريف قدرت 34
قدرت در سطوح مختلف سازمان 36
قدرت در سطح عمودي 36
منابع قدرت مديران رده‌ي عالي سازمان 36
منابع قدرت مديران رده مياني سازمان 38
منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان 38
قدرت در سطح افقي 39
روابط قدرت 39
رابطه صف و ستاد 40
تشكيل دسته‌ها و ائتلاف 40
منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون 41
انواع رويكردها به قدرت 42
راسل و قدرت 42
هيكس، گولت و قدرت 43
گالبرايت و قدرت 44
اتزيوني و قدرت 45
ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده 45
پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني 45
پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور 45
پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور 47
پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت 52
پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور 52
پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور 56
فصل سوم 64
جامعه آماری 65
گروه نمونه 65
روش و طرح نمونه‌برداری 65
حجم نمونه 65
ابزار گردآوری داده‌ها 66
پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی 66
پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» 67
تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه 67
روایی 68
اعتبار 68
نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها) 69
طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی) 69
فصل چهارم 71
مقدمــه 72
توصیف داده‌ها: 73
توصيف مولفه هاي منابع قدرت: 73
توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی 79
توصیف سایر داده‌ها 84
تجزیه و تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیات) 86
جمع‌بندی سوال فرعی شش 90
یافته‌ اضافی تحقیق 92
بررسی نتيجه در ناحيه يک 92
بررسی نتيجه در ناحيه دو 92
بررسی نتيجه در ناحيه سه 93
بررسی نتيجه در ناحيه چهار 93
بررسی نتيجه در ناحيه پنج 94
بررسی نتيجه در ناحيه شش 94
بررسی نتيجه در ناحيه هفت 95
جمع‌بندی 95
فصل پنجم 96
مقدمه 97
یافته جانبی 101
محدودیت‌های پژوهش 102
پیشنهادها 103
پیشنهاد به پژوهشگران 103
ضمائم 104
پرسشنامه شماره 1: پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی 104
پرسشنامه شماره 2: پرسشنامه منابع قدرت 105
فهرست منابع فارسی 108
References 111

مطالب دیگر:
🔗اشنایی با طب نامرسوم🔗اشنایی با قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی🔗اصطلاحات رایج درمدیریت بحران🔗اصطلاحات مربوط به درجه حرارت🔗اصل و فرع در طب اسلامی🔗اصلاح الگوي مصرف در اموال عمومي بيت المال از منظر معارف اسلامي🔗اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روساء🔗اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت🔗اصلاح گل نرگس🔗اصلاحات در نظام سلامت ايران🔗اصلاحات در نظام سلامت ايران”بيمارستانهاي منتخب🔗اصول ، فنون و هنر مذاكره با گرايش مقررات قراردادي و معاهدات بين المللي🔗اصول اپيدميولوژي🔗اصول اخلاقی🔗اصول ارائه شفاهي مطالب🔗اصول اساسی فارماكولوژی🔗اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس🔗اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده🔗اصول ایمنی در جوشکاری🔗اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان🔗اصول آزمون باكتريولوژي آب واهميت آن🔗اصول آموزش و یادگیری🔗اصول بازاریابی تلفنی🔗اصول بازاریابی🔗اصول بازاريابی به زبان خودمان