نمایش فایل(بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش. را مشاهده می نمایید. /دانلود پایان نامه مدیریت,پایان نامه,مدیریت,مدیریت اجرایی,پایان نامه مدیریت اجرایی,دانلود پروپوزال مدیریت,پایان نامه رشته مدیریت اجرایی,پایان نامه مدیریت,پروپوزال مدیریت اجرایی,بررسی اثر بخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت,تاثیر آموزش بر انگیزه پی/بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش|39013157|rfj40085899|

پایان نامه رشته مدیریت اجرایی، بررسی اثر بخشی
آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و
پرورش شهرستان اهواز


چکیده:
هدف پژوهش حاضر،
بررسي اثربخشي آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع
متوسطه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. نمونه اين تحقیق شامل 40 نفر از
مدیران آموزش و پرورش مقطع متوسطه شهر اهواز مي باشد که به صورت گمارش
تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم بندی شدند. طرح تحقیق
از نوع تجربی (آزمايشي - ميداني) بوده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه
توصيف خود گيزلي استفاده گردید. جهت تجزيه و تحلیل داده ها از آمار توصيفي
(فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي از آزمون
(کوواریانس) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش بهبود کیفیت
مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر اهواز تاثیر
دارد و می تواند انگیزه پیشرفت مدیران را افزایش دهد (0/05= a).
واژه های کلیدي: انگیزه پیشرفت، مدیریت استرس، مدیریت زمان، توانمند سازی کارکنان، مدیریت کیفیت جامع

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1) مقدمه
1-2) بیان مسئله پژوهش
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4) هدف پژوهش
1-5) سوال پژوهش
1-6) فرضیه پژوهش
1-7) تعاریف واژگان واصطلاحات
فصل دوم: سوابق وپیشینه ی پژوهش
2-1) بخش اول: باز نگری پیشینه ی پژوهش
2-1-1) مقدمه
2-1-2) تعریف انگیزه و انگیزش
2-1-3) زمینه های تاریخی مطالعه ی انگیزش
2-1-4) نظریه های انگیزش
2-1-5) پیدایش دیدگاه های جدید
2-1-6) انگیزه پیشرفت یا نیاز به پیشرفت
2-1-7) اهمیت اجتماعی و تربیتی انگیزه پیشرفت
2-1-8) عوامل فرهنگی و انگیزه پیشرفت
2-1-9) جنسیت و انگیزه پیشرفت
2-2) بخش دوم:زیر بنای تئوریکی موضوع پژوهش
2-2-1) مبانی نظری انگیزه پیشرفت
2-2-2) مبانی نظری مهارت های مدیران
2-2-2-1) مهارت های مدیران
2-2-2-2) توانمند سازی مدیریت
2-2-2-3) مدیریت کیفیت جامع
2-2-2-4) مدیریت استرس
2-2-2-5) مدیریت زمان
2-2-3) دیدگاه های موجود انگیزش در آموزش و پرورش
2-2-4) دیدگاه های موجود درزمینه ی آموزش مهارتهای مدیریت
2-2-4-1) فرآیند آموزش مدیران و نقش آن در بهبود مدیریت
2-2-4-2) نقش آموزش دربهبود مدیریت
2-2-4-3) توانمندسازی در آموزش و پرورش و مدیریت
2-2-4-4) مدیریت استرس
2-2-4-5) مدیریت زمان
2-2-4-6) مدیریت کیفیت جامع
2-2-3) پیشینه ی تحقیقات انجام شده (خارجی و داخلی)
فصل سوم: روش انجام پژوهش
3-1) مقدمه
3-2) جامعه آماری
3-3) حجم نمونه وروش نمونه گیری
3-4) ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
3-5) روش پژوهش
3-6) شیوه اجرای پژوهش
3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه
4-2) یافته های توصیفی
4-3) یافته های مربوط به فرضیه پژوهش
4-4) یافته های جانبی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) نتیجه گیری
5-2) محدودیت های پژوهش
5-3) پیشنهادهای پژوهش
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع غیر فارسی
پیوست
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
جدول2-1) عوامل رفتار انگیزشی کتل
جدول2-2) شیوه هایی را که معلمان برای نشان دادن علاقه مندی خود به کارشان به کار می برند
جدول2-3) روشها و فنون توسعه منابع انسانی
جدول2-4) ثبت وتنظیم برنامه های کاری
جدول3-1) توزیع آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی مدیران
جدول3-2) توزیع آزمودنی ها بر حسب سابقه مدیریت
جدول3-3) توزیع ازمودنی ها بر حسب جنسیت مدیران
جدول3-4) نمره های انگیزه ی پیشرفت گروه های شغلی مختلف درمقیاس انگیزه ی پیشرفت گیزلی
جدول3-5) پایایی آزمون
جدول3-6) دیاگرام طرح تحقیق
جدول4-1) میانگین، انحراف معیار، نمراتانگیزه ی پیشرفت گروه های ازمایش و گواه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
جدول4-2) آزمون همگنی واریانس ها لوین
جدول4-3) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (انکوا) روی نمرات (پیش آزمون- پس آزمون) آزمون انگیزه پیشرفت گروه های آزمایش وگواه
جدول4-4) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (انکو) روی نمرات (پیش آزمون- پیگیری) آزمون انگیزه پیشرفت گروه های آزمایش و گواه
جدول4-5)
نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) روی نمرات (پیش آزمون و پس
آزمون) آزمون انگیزه ی پیشرفت گروهای آزمایش وگواه با کنترل مدرک
تحصیلی
جدول 4-6) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) روی
نمرات (پیش آزمون و پس آزمون) نمرات انگیزه ی پیشرفت گروهای آزمایش و گواه
با کنترل سابقه مدیریت
جدول4-7) نتایج تحلیل کوواریانس یک
متغیری(آنکوا) روی نمرات (پیش آزمون و پس آزمون) نمرات انگیزه ی پیشرفت
گروهای آزمایش و گاه با کنترل جنسیت مدیران

فهرست نمودارها:
نمودار2-1) تهیه روند نمای شغلی
نمودار2-2) الویت های وظایف
نمودار2-3) برقراری تعادل میان وظایف روزانه
نمودار2-4) برنامه ریزی دراز مدت
نمودار2-5) رسیدگی به پرونده ها
نمودار2-6) گزینش اطلاعات
نمودار2-7) تفکر درباره ی جلسه
نمودار2-8) جلوگیری از انحراف جلسه
نمودار4-1) مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک پیش آزمون، پس آزمون،آزمون پیگیری در نمرات انگیزه پیشرفت مدیران
مطالب دیگر:
📂پروژه کامل فرآيندهاي متداول جوشكاري📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان کردستان📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان لرستان📂روشهای نوین آزمون فراصوتی (التراسونیک)📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان مرکزی📂آزمون فراصوتی (تست التراسونیک)📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان مازندران📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان سمنان📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان تهران📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان یزد📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان زنجان📂گزارش کارآموزی مکانیک خودرو، تعمیرات موتور TU3JP پژو 206📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان چهارمحال و بختیاری📂گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران، در کارخانه آجر📂گزارش کارآموزی رشته مهندسی مکانیک، تعمیر خودرو📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان آذربایجان غربی📂پروژه درس اجزاء ماشين📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان آذربایجان شرقی📂گزارش کارآموزی صنایع غذایی، شركت فرآورده‌هاي گوشتي آمل (كاله)📂شیپ فایل زمین لغزش های استان اردبیل📂شیپ فایل زمین لغزش های استان البرز📂شیپ فایل زمین لغزش های استان بوشهر📂نقشه منحنی های هم تبخیر استان خراسان جنوبی📂گزارش کارآموزی صنایع غذایی، کارخانه آرد گندم📂شیپ فایل زمین لغزش های استان اصفهان