فهرست مطالب .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:right;line-height:normal;tab-stops:dotted 411.1pt; di در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان "> فهرست مطالب .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:right;line-height:normal;tab-stops:dotted 411.1pt; di" />

نمایش فایل(رابطه سبک مدیریت مشارکتی مدیران با میزان خلاقیت آموزگاران دوره ابتدایی یک شهر)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .رابطه سبک مدیریت مشارکتی مدیران با میزان خلاقیت آموزگاران دوره ابتدایی یک شهر. را مشاهده می نمایید. /رابطه سبک مدیریت مشارکتی مدیران با میزان خلاقیت آموزگاران دوره ابتدایی,سبک مدیریت مشارکتی مدیران,سبک مدیریت مشارکتی,مدیریت مشارکتی,میزان خلاقیت آموزگاران,میزان خلاقیت,میزان خلاقیت آموزگاران دوره ابتدایی,سبک مدیریت مشارکتی مدیران با میزان خلاقی,,,/رابطه سبک مدیریت مشارکتی مدیران با میزان خلاقیت آموزگاران دوره ابتدایی یک شهر|39014952|rfj40085899|فهرست مطالبعنوانچکیدهفصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه1-2- بیان مسأله1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق1-4- اهداف تحقیق1-5-فرضیه های تحقیق1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: ادبیات و
پیشینه پژوهش2-1- خلاقیت2-1-1- تاریخچه خلاقیت2-1-2- تعاریف خلاقیت2-1-3- طبقه بندی خلاقیت2-1-3-1- سطوح خلاقیت2-1-3-2 - انواع خلاقیت2-1-4- فرآیند خلاقیت از
دیدگاه های مختلف2-1-5- عناصر خلاقیت2-1-6- عوامل موثر بر خلاقیت2-1-7- موانع خلاقیت2-1-8- تکنیک های خلاقیت و نو
آوری2-1-9- ویژگی های افراد خلاق2-1-10- نقش مدیران مدرسه در
پرورش خلاقیت2-1-11- نظریه های خلاقیت2-1-11-1- نظریه های فلسفی
خلاقیت2-1-11-2- نظریه های علمی
خلاقیت2-1-12- مؤلفه هاي خلاقيت2-2- مدیریت مشارکتی2-2-1- پیش نیازهای مشارکت2-2-2- فلسفه مدیریت مشارکتی2- 2-3- فواید مشارکت2-2-4- ویژگی های مدیریت
مشارکتی2-2-5- شاخص های واقعی مدیریت
مشارکتی2- 2-6- محدودیت ها و موانع مدیریت مشارکتی2-2-7- شیوه های دستیابی به
مدیریت مشارکتی2-2-8- نظریه های مدیریت
مشارکتی2-2-8-1- سبک های متداول
مدیریت لیکرت (سیستم چهارم لیکرت)2-2-8-2- کرت لوین2-2-8-3- نظریه مدیریت
برمبنای هدف2-2-8-4- نظریه تصمیم گیری2-2-8-5- شبکه توسعه سازمانی
بلیک و موتن2-2-8-6- تئوری بهداشت،
انگیزش هرزبرگ2-2-8-7- نظریه همکاری
بارنارد2-2-8-8- نظریه روابط انسانی2-2-8-9- نظریه تافن بام و
اشمیت2-2-8-10- نظریه مارشال
ساشکین2-2-8-11- نظریه گریس آرگریس
(بنیانگذار نظریه رشد یافتگی)2-2-8-13- نظریه X و Y مک
گریگور2-2-9- جمع بندی نظریه ها2-2-10- مشورت و مشارکت در
اسلام2-3- ادبیات پژوهشی جهان و ایران2-3-1- ادبیات پژوهشی جهان2-3-2- ادبیات پژوهشی ایران2-4- جمع بندی2-5- مدل تحلیلی پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش3-1- روش تحقیق3-2- جامعه آماری3-3
نمونه آماری و روش نمونه گیری3-4- ابزار سنجش3-5- روایی و پایایی ابزار سنجش3-5-1- روایی3-5-2- پایایی3-6- روشهای آماری پژوهش3-7- روش اجرایی3-8- ملاحظات اخلاقیفصل چهارم: یافته های پژوهش4-1- یافته
های توصیفی4-2- یافته های استنباطیفصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1- خلاصه پژوهش5-2- بحث و نتیجه گیری5-3- محدودیت های پژوهش
5-4- پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی5-4-1- پیشنهادهای کاربردی5-4-2- پیشنهادهای تحقیقاتیالف. منابع فارسیب. منابع انگلیسیپیوست1: پرسشنامه شماره 1پیوست 2: پرسشنامه شماره 2چکیده انگلیسی

چکیدهاین پژوهش
با هدف « رابطه سبک مدیریت مشارکتی مدیران با میزان خلاقیت آموزگاران دوره ابتدایی
شهرستان شیراز در سال تحصیلی 94-1393» انجام شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه
آماری پژوهش شامل کلیه آموزگاران شاغل در آموزش و پرورش شیراز شامل 150 نفر (30
نفر مرد و120 نفر زن) بود که بدین منظور 101 نفر ازآموزگاران (21 مرد و 80 زن) با
استفاده از جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب شدند که روش نمونه گیری از نوع تصادفی
طبقه ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات برای سنجش مدیریت مشارکتی پرسشنامه مدیریت
مشارکتی الوانی(1375) و برای سنجش خلاقیت از پرسشنامه رندسیپ (2001) استفاده شد
کلیه تجزیه و تحلیل ها شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار
SPSS انجام شد. نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل های انجام شده نشان می دهد که : بین سبک مدیریت مشارکتی
مدیران و خلاقیت آموزگاران رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین بین متغیر
های ویژه پژوهش در خصوص مدیریت مشارکتی شامل هدف گذاری، تصمیم گیری، حل مشکلات و
تغییر در سازمان با خلاقیت آموزگاران رابطه معنا دار و مستقیم وجود دارد. در این
راستا اهمیت توجه به ارتقاء سبک مدیریت مشارکتی مدیران با توجه به ارتباط آن با
خلاقیت آموزگاران بیش از پیش احساس می شود.واژه های
کلیدی : مدیریت مشارکتی، خلاقیت، مدیریت،
آموزگاران


مطالب دیگر:
📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای معرفت شناختی📚پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی📚ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای معرفت شناختی📚سیر معرفت شناسی در اسلام و مبانی آن از نظر شهید مطهری📚رویکردهای معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی📚تاریخچه معرفت شناسی در دوره های مختلف و بررسی انواع آن📚ماهیت معرفت شناسی و بررسی رایج ترین مدل های آن📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای ریاضی معلمان 31📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی A و B📚پاورپوینت الگوی برنامه ریزی راهبردی هوش تجاری📚پاورپوینت نقش تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین به منظورکسب مزیت رقابتی📚پاورپوینت تعاريف و مفاهيم پايه انواع سيستم هاي توليد📚پاورپوینت رضايت شغلي و پيامدهاي آن📚پاورپوینت قیمت گذاری انتقالی📚یک مدل ارزیابی ریسک برای زنجیره های تامین (ترجمه)📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش جنسی 52 صفحه📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش جنسی 53 صفحه📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش و نگرش جنسی 54 صفحه📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق میل جنسی 66 صفحه📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار جنسی 65 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار جنسی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش جنسی 60 صفحه📚بررسی نگرش به تمایلات و رفتارهای جنسی در روانشناسی و اسلام📚بررسی و تشریح نظریه های رفتار جنسی و اهمیت آموزش آن📚دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی 48 صفحه