نمایش فایل(رویكردها و مدل های نوین توانمندسازی كاركنان و مدیران در سازمانها)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .رویكردها و مدل های نوین توانمندسازی كاركنان و مدیران در سازمانها. را مشاهده می نمایید. /توانمندسازی , سبك رهبری, ساختار ,انگیزش ,رضایت شغلی ,امنیت شغلی/رویكردها و مدل های نوین توانمندسازی كاركنان و مدیران در سازمانها|40063095|rfj40085899|

در مقاله حاضر موضوع توانمند سازی كاركنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا تعاریفی از توانمند سازی ارائه گردیده و سپس عوامل مؤثر بر توانمندسازی در سازمان كه عبارتند از سبك رهبری، ساختار، انگیزش، آموزش و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است. و تأثیر عوامل ذكر شده بر توانمندسازی كاركنان تعیین گردیده است. در انتها چند مدل توانمندسازی ارائه گردیده پس از جمع بندی و نتیجه گیری بحث پیشنهادات محقق ارائه گردیده است.

واژه های كلیدی: توانمندسازی ، سبك رهبری، ساختار ، انگیزش ، رضایت شغلی ، امنیت شغلی

فهرست مطالب

مقدمه

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

توانمندسازی

آموزش education

انگیزش (Motivation)

ساختار Structure

ساختار سازمانی Organization Structure

رضایت شغلی Job Satisfation

سبك رهبری Leadershipstyle

تاریخچه و مبانی توانمندسازی

فرهنگ توانمند سازی

انواع توانمند سازی

توانمند سازی فردی

توانمند سازی عالی

مزایای توانمند سازی

عوامل مؤثر در توانمند سازی

سبك رهبری

نظریه های رهبری

نظریه نوع اول: خصوصیات فردی رهبری

نظریه دوم: رفتار رهبری

نظریه نوع سوم: موقعیتی و اقتضائی

نظریه نوع چهارم: رفتارهای خاص رهبری

ساختارStructure

ابعاد ساختار سازمانی

ساختار و تأثیر آن بر رفتار

انگیزش Motivation

- بعد انگیزشی فرآیند توانمند سازی

- انگیزش و تأثیر آن بر بهره وری

- تفاوت های فردی و انگیزش

- نظریه های انگیزش

- اصول نظریه سلسله مراتب نیازهای پنجگانه

- كاربردهای سلسله مراتب نیازهای پنجگانه برای مدیران

آموزش

- جایگاه آموزش در توانمند سازی مدیران

رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی

- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

- امنیت شغلی در سایه رضایت شغلی

ارائه و تبیین الگوها ی توانمند سازی كاركنان

مدل توماس و ولتوس

مدل باون ولاونر

مدل كوئین و اسپرتیزر

مدل آلفرد باندورا

مدل ایده آل نولر

مدل بلانچارد، زیگارمی

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع


مطالب دیگر:
🔍تحقیق بررسی آب و هوا از نظر جغرافیا🔍تحقیق بررسی کروی بودن زمین از نظر جغرافیا🔍تحقیق بررسی کشور هندوراس از نظر جغرافیا🔍هويت هاي جديد واقعي و مجازي🔍تحقیق بررسی شهرستان تربیت جام از نظر جغرافیا به همراه نقشه و تصاویر🔍تحقیق بررسی شهر يزد از نظر جغرافیا🔍مقايسه روش هاي مختلف برآورد دبي اوج سيلاب🔍تحقیق معرفی کشور مکزيک🔍تحقیق هاريكن (طوفان هاي حاره اي)🔍تحقیق نقطه کور ترافيک🔍موقعيت جغرافيايي شهرستان تهران🔍تحقیق بررسی روستای کهک قم از نظر جغرافیا🔍تحقیق مناطق اقليمي🔍تحقیق ملاحظات جغرافيايي امارات🔍تحقیق معرفي رادارهاي هواشناسي🔍تحقیق توريست و تأثير آن بر امنيت ملي🔍تحقیق مصرف آب در شهرستان بروجرد🔍تحقیق گورباچف🔍تحقیق گسل🔍تحقیق گزارشی از معرفی شهر تبریز🔍تحقیق گزارشی از ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي🔍تحقیق معرفی شهر کرمان🔍پاورپوینت سيستم گردش خون🔍تحقیق معرفی شهر گناباد همراه با ترجمه انگلیسی🔍تحقیق كردان فارس