نمایش فایل(پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران. را مشاهده می نمایید. /اهمیت و ضرورت تحقیق, تحقیقات انجام گرفته شده ,اهداف تحقیق,فرضیه تحقیق,متغییر های تحقیق,قلمرو تحقیق ,تعاریف علمی واژه ها,تعاریف واژگان,رمزگذاری ,رمزگشایی ,دریافت کننده ,بازخورد ,اهمیت قدرت,قدرت در سطوح مختلف سازمان,شیوه كنترل اطلاعات و تعیین محدوده‌ی تصمیم‌گیری/پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران|41003412|rfj40085899|

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله: 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-4- تحقیقات انجام گرفته شده 9

1-5-‌ اهداف تحقیق: 10

1-6- فرضیه تحقیق : 11

1-7- متغییر های تحقیق: 11

1-8- قلمرو تحقیق : 12

1-9- تعاریف علمی واژه ها 12

1-10- تعاریف واژگان 14

فصل دوم- ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 17

2-2- اهمیت ارتباطات 18

2-3 - تعاریف ارتباطات 20

2-4 - فرآیند ارتباط 22

2-5 - منبع 22

2-6 – رمزگذاری 22

2-7- وسیله 23

2-8- رمزگشایی 23

2-9- دریافت کننده 23

2-10- بازخورد 24

2-11- مسیر ارتباطات 24

2-12- ارتباطات عمودی 24

2-13- ارتباطات در سطح افقی 25

2-14- مدل ارتباطات 26

2-15- اصول ارتباطات 29

2-16- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 30

2-17- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات 30

2-18- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات 31

2-19- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات 32

2-20- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات 32

2-21- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات32

2-22- اثربخشی در ارتباطات میان فردی 33

2-23- ویژگی‌های اثربخشی 33

2-23-1- گشودگی 33

2-23-2- همدلی 34

2-23-3- حمایتگری 35

2-23-4- مثبت گرایی 35

2-23-5- تساوی 36

2-23-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم36

2-24- اهمیت قدرت 372-25- تعاریف قدرت 382-26- قدرت در سطوح مختلف سازمان 39

2-27- قدرت در سطح عمودی 39

2-28- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان39

2-28-1- پست یا مقام رسمی402-28-2- منابع 402-28-3- شیوه كنترل اطلاعات و تعیین محدوده‌ی تصمیم‌گیری 412-28-4- قرار گرفتن در كانون شبكه 41

2-29- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان41

2-30- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان42

2-31- قدرت در سطح افقی 43

2-32- روابط قدرت 442-33- رابطه صف و ستاد 442-34- تشكیل دسته‌ها و ائتلاف 452-35- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون 462-36- انواع رویكردها به قدرت 472-36-1- راسل و قدرت 472-36 -2- هیكس، گولت و قدرت 482-37- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی50

2-37-1- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل كشور 50

2-37-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور 52

2-38 -1- پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور 54

نتیجه گیری کلی 62

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 65

3-2- جامعه آماری 65

3-3- نمونه جامعه آماری 65

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات 66

3-5- پرسشنامه 66

3-5-1- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی 66

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت (( شرایخیم و هینکن)) 67

3- 6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه 68

3-6-1- روائی 69

3-6-2- اعتبار 69

3-7- روش و طرح نمونه‌برداری 71

3-8 - حجم نمونه 71

3-9 - طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی) 73

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 75

4-2- تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس76

4-3- بیان توصیف داده‌ها 77

4-3-1- توصیف مولفه های منابع قدرت77

4-4- توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران 80

4-5- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی 86

4-6 - توصیف سایر داده‌ها 94

4-7 - تجزیه و تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیات97

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت بررسی نماییم.

پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) است و در تقسیمات تحقیقات توصیفی از نوع روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان آموزش و پرورش پارس آباد می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران، تعداد 27 نفر و تعداد کارکنان، تعداد 59 نفر می‌باشد. از جامعه آماری مدیران، تعداد 22 مدیر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی و نیز از جامعه آماری کارکنان، کلیه کارکنان تحت نظر مدیران منتخب به روش تمام شماری انتخاب شدند.


مطالب دیگر:
📎تحقیق آموزه هایی در مورد کوهستان📎پاورپوینت رينگ هاي ميكروآلياژي سبك📎پاورپوینت واتر جت ( برش با فشار آب ) Water Jet Cutting📎پاورپوینت فولاد ابزار ( tool Steel )📎پاورپوینت تكنولوژي قالبهاي فورجينگ📎پاورپوینت عیوب قطعات ریخته شده به روش گریز از مرکز📎تحقیق شناخت قنات📎تحقیق جهانگردي و هتلداري📎تحقیق کشور قرقیزستان📎تحقیق فسیل📎پاورپوینت خلاصه کتاب فرآیند های تولید مولف ناگندرا پاراشار مترجم مهندس محمد اسماعیل اسدی📎تحقیق انگلیسی شهرستان فریمان همراه با ترجمه📎تحقیق آشنائي با طبيعت و آثار باستاني کرمانشاه📎تحقیق علم اقلیم شناسی📎پاورپوینت روش عکسبرداری E.DXA📎پاورپوینت بازرسی جوش NDT تستهای غیر مخرب امواج اولتراسونیک UT📎پاورپوینت خوردگی گالوانیکی📎پاورپوینت خوردگی حفره ای در فلزات📎پاورپوینت ماهیچه های دائمی (فلزی)📎پاورپوینت بررسی متالورژیکی فلز تیتانیوم📎پاورپوینت تشريح فعاليتهاي آزمايشگاه رينگسازي مشهد📎پاورپوینت تولید نانو کامپوزیت های پلیمری📎پاورپوینت بررسی متالورژیکی تنگستن کبالت و مولیبدن📎تحقیق در مورد ایلات فارس📎پاورپوینت پروژه هاي بهبود DEFINE