نمایش فایل(تاثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود تصمیم گیریهای مدیران)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .تاثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود تصمیم گیریهای مدیران. را مشاهده می نمایید. /پایان نامه مدیریت دانش,بررسی نقش فرایند آموزش در بهبود مدیریت,پایان نامه بهبود تصمیم گیریهای مدیران,بهبود تصمیم گیریهای مدیران با مدیرت دانش,بهبود تصمیم گیریهای مدیران با آموزش/تاثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود تصمیم گیریهای مدیران|42074654|rfj40085899|

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات95حجم5/239 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان‌نامه رشته مدیریت

چكیده:

در این تحقیق سه بخش زیر مورد توجه قرار گرفته است

1-مدیریت دانش : در این بخش با توجه به جدید بودن موضوع مدیریت دانش ، سعی شده است تا مروری کامل بر آن صورت پذیرد . در ضمن به جایگاه و اهمیت مدیریت دانش در امور مختلف عصر حاضر پرداخته شده است .

2-تصمیم گیری مدیران مدارس آموزش و پرورش شهر تهران : در این قسمت به چگونگی و اهمیت تصمیمات مختلفی که توسط مدیران مذکور اتخاذ می شود و میزان علمی بودن این تصمیمات و عواقب و نتایجی که در پی دارند پرداخته می شود

3. مدارس : در این مبحث به بررسی تاثیرات و اهداف آموزش و روشها و فنون آموزش مدیران جهت اتخاذ تصمیمات ایشان بر مبنای مدیریت دانش اشاره گردیده است کلمات کلیدی:مدیریت دانشسبك های تصمیم گیریتصمیم‌گیریهای مدیران مقدمهعصر دانش مستلزم تفسیرهای مختلف از پدیده ها و شیوه های عملکرد است . مدیران موفق در این عرصه تنها به چگونگی دسترسی به اطلاعات نمی اندیشند بلکه به دسترسی به اطلاعات مرتبط و مناسب جهت اتخاذ تصمیم تاکید دارند و همواره پویا بوده و به دنبال آموزش می باشند و این مدیران بر مبنای سرعت یادگیری خویش ارزیابی می شوند و تصمیمات خویش را بر اساس مدیریت دانش اتخاد می كنند و مدیران هنگامی در اتخاذ تصمیمات خویش موفق خواهند بود که از دانش روز و جدیدترین اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم ، مطلع باشند که این مطلب مستلزم پویا بودن و آموزش و آگاهی از دانش روز می باشد چرخه دانش گالوپ انتقال و انتشار دانش مرحله اساسی پیش از به كارگیری دانش می باشد و یا طبق مدل كوزا پیش از اجرای مدیریت دانش نیازمند به اشتراك گذاشتن و آموزش دانش می باشیم. بنابراین بصورت خلاصه به بررسی نقش فرایند آموزش در بهبود مدیریت می پردازیم. تکامل اجتماعات بشر ی مسائل حاد و پیچیده ای را فرآروی انسان قرار داده است و مقوله ای مدیریت عنصری مهم و اساسی در هدایت سازمانهای اجتماعی است که امری بنیادی و اساسی در اداره امور سازمانها و موسسه ها محسوب می شود و نیازمند تکامل کیفی و هدایت است و به همین دلیل آموزش مدیریت همچون بخش متفکر و سازنده و جزء مهمی از نیروی انسانی سازمان اهمیتی استراتژیک دارد به ویژه در کشور ماکه از پشتوانه فرهنگ غنی برخوردار است و مرحله حساسی را در راستای اهداف بازسازی و توسعه فرهنگی ،سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی طی می کند ضرورت تدوین برنامه ها و طرحهای آموزشی ویژه مدیران بیش از پیش محسوس است . میزان دانش ، مهارتهای رفتاری نظیر استعداد رهبری و هدایت ، وسعت بینش ، آگاهیهای ادراکی و اطلاعات عمومی ، شناخت ویژگیهای سازمان ، آگاهی به علوم رفتاری و روابط انسانی در محیط کار ، قدرت تفکر و تصمیم گیری ، فنون بهبود سازمان و ... از خصوصیات و فاکتورهای مهم و اصلی نظام مدیریت محسوب می شود. 1-2 مقدمه 142-2 مدیریت دانش 151-2-2 تاریخچه مدیریت دانش 152-2-2 مفهوم دانش 221-2-2-2 داده 222-2-2-2 اطلاعات 233-2-2-2 دانش 243-2-2 مدیریت دانش 281-3-2-2 اجزای سیستم مدیریت دانش 294-2-2 رویكردهای مدیریت دانش 315-2-2 تقسیم بندی تصمیم گیریهای مدیران مدارس براساس فرضیه های تحقیق 361-5-2-2 استراتژی كد گذاری دانش 372-5-2-2 استراتژی شخصی سازی 383-5-2-2 انتخاب استراتژی صحیح 396-2-2 مدلهای مدیریت دانش 391-6-2-2 پیتر تیندال 422-6-2-2 برنت گالوپ 423-6-2-2 تایمو كوزا 454-6-2-2 الیاس اوادو/ حسن خیزی 505-6-2-2یوچنگ لینن / پینگ تسرینگ 546-6-2-2 ناسا 557-6-2-2مدل سنگ بنای فرآیند دانش 588-6-2-2 كازوی 619-6-2-2جی لیبو وتیز و همكاران 617-2-2 نتایج مدیریت دانش 623-2تصمیم گیری مدیران مدارس آموزش و پرورش 641-3-2 واحدهای آموزشی 642-3-2 مدیران واحدهای آموزشی 643-3-2 مسئولیت واحدهای آموزشی 654-3-2 تصمیم گیری 651-4-3-2 كارل اندرسون 652-4-3-2 رابرت كریتنر 663-4-3-2جوزف ای چمپوكس 664-4-3-2 استفن پی رابینز 675-3-2محورهای سئوالات تحقیق 681-5-3-2 انواع تصمیمات مدیران مدارس آموزش و پرورش 686-3-2خطاهای تصمیم گیری 721-6-3-2خطاهای همگانی در تصمیم گیری 722-6-3-2خطاهای روان شناختی در تصمیم گیری 753-6-3-2خطاهای آماری در تصمیم گیری 847-3-2سبك های تصمیم گیری 854-2 تأثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود تصمیم گیریهای مدیران 901-4-2 فرآیند آموزش مدیران و نقش آن در بهبود مدیریت 901-1-4-2اهمیت و ضرورت آموزش مدیران در آموزش وپرورش 912-1-4-2 فرآیند برنامه ریزی آموزش مدیران 933-1-4-2 نقش آموزش در بهبود مدیریت 982-4-2 تصمیم گیری مدیران مدارس براساس مدیریت دانش 99 منابع و مآخذ فهرست جدول ها جدول (1-2) تاریخچه ی مدیریت دانش 20جدول (2-2) برخی از مدلهای مدیریت دانش 41جدول (3-2) شناخت ویژگی های طرز تفکر راست مغزها وچپ مغزها 84جدول ( 4-2) روشها وفنون آموزش وتوسعه منابع انسانی مرتبط با اهداف قابل دستیابی 96 فهرست نمودارها نمودار (1-2) رابطه بین داده، اطلاعات و دانش 25نمودار (2-2) چارچوب عمومی سیستم مدیریت دانش ( گالوپ) 42نمودار(3-2 ) چارچوب چرخه دانش ( گالوپ) 44نمودار (4-2 ) چرخه ی چهار مرحله ای فرآیندهای هماهنگی ( مدل کوزا) 46نمودار (5-2) فرآیندهای عملیاتی ( مدل کوزا ) 47نمودار(6-2) سطح پائین فرآیندهای هماهنگی ( مدل کوزا ) 48نمودار (7-2 ) سطح پائین فرآیندهای هماهنگی (مدل کوزا ) 49نمودار ( 8-2) فرآیندهای عملیاتی ( مدل الیاس اواد / حسن خزیری) 51نمودار (9-2) ارتباط بین چرخه ی مدیریت دانش و چهار فضای کلیدی سازمان 53نمودار (10-2) نمودار مدیریت دانش ( محققان تایوانی ) 56نمودار (11-2 ) فرآیند درسهای گرفته شده درناسا 57نمودار (12-2) نمودار مدل سنگ بنای فرآیند دانش 60نمودار (13-2) نمودار تصمیم گیری / کارل اندرسون 66نمودار (14-2) چهار سبک تصمیم گیری 88
"

مطالب دیگر:
🔗بررسی سرطان و اشکال آن و بررسی سرطان از نگاه زیست شناسی و ژنتیکی🔗بررسی‌ کلی مفهوم‌ هنر متعالی‌ در كنار مفاهیم‌ محاكات‌ و آفرینش‌🔗بررسی سلولهاي بنيادي فوليكول مو🔗بررسی سلولهاي بنيادي جفت و بند ناف وسلولهاي بنيادي خارج روياني🔗نگاهي به استراتژي هاي شركت هاي الكتريكي«صنام» و بررسی فرصت ها و تهديدها و حريم استراتژي ها🔗بررسی مديريت رفتار سازماني و فرضیه های یادگیری در آن🔗بررسی سفالگری و نقوش سفال باستانی و مقايسة سفال اشكاني و ساساني🔗آشنايي با ماشين هاي CNC و تاریخچه و مزایا و معایب و کاربردهای آن🔗بررسی ریاضیات و شاخه های آن و كاربرد رياضي و تأثير رياضي و فيزيك در مهندسي برق🔗بررسی روان شناسي رشد و اصول آن و مروری بر طبقه بندی وعوامل موثر بر رشد🔗بررسی مدل هاي مديريت و برنامه ريزي استراتژيك IT/IS و فرایند و چالشهای آن🔗بررسی الکتریسیته و تاریخچه و اجزای آن و بررسی تولید و توزیع برق و تغذیه خانگی و نقش فن آوری اطلاعات🔗بررسی ساختار اتمي جامدات و تقسیم بندی پیوندها و جامدات کووالانسی🔗بررسی سرامیکها و انواع و کابرد و تاریخچه آنها و بررسی صنعت و كاربرد سراميكهاي پيشرفته🔗بررسی تصميم گيري و انواع آن و الگوهای امام(ره) و بررسی تصمیم گیری در شرايط عدم اطمينان🔗بررسی بخش تداركات سازمانها و نكات‌ تمركزي‌ مديريت‌ و تدارکات مستقیم و غیرمستقیم و بررسی تاثیر اینتر🔗بررسی معماري بناهاي دورة اسلامي و سير تحول پلان معماري و تزئينات در بناهاي اسلامي🔗آشنايي با انواع فرستنده و امواج ها و طول موجها و کاربرد آنها🔗بررسی خمس و موارد و مصارف و مقایسه آن با زکات🔗مهندسي ارزش و نگهداري و تعميرات و نرم افزارهای آن و نگاهی بر كدينگ و نقش آن در نگهداري و تعمير🔗محدوديتهاي پروژه و نرم افزارها و طبقه بندی آنها و نگاهی بر محدودیتهای زمانبندی و مشکلات و فرص🔗مروری بر اهمیت و جایگاه نماز از دیدگاه ائمه و عدم آگاهی از فرضیه نماز🔗بررسی مديريت بيمه و تاریخچه و فضای کسب و کار و وضعیت حال وآینده آن🔗آشنايي با نگهداري وتعميرات اجزای مختلف خودرو🔗اخلال در سيستم بانكي و پیشگیری از آن و سرمايه گذاري در چارچوب اهداف برنامه چهارم و ساختار مالي و رش