نمایش فایل(مبانی نظری پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .مبانی نظری پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت. را مشاهده می نمایید. /فاصله قدرت در سازمان,فاصله قدرت هافستد,شاخص فاصله قدرت,سبک رهبری معنوی,پیش بینی سبک رهبری معنوی,رابطه فاصله قدرت و سبک رهبری معنوی,رهبری معنوی در سازمان های آموزشی,سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه,مبانی نظری فاصله قدرت,مبانی نظری سبک رهبری معنوی/مبانی نظری پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت|42078455|rfj40085899|

هدف از این مبانی نظری پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه فردوسی مشهد با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات62حجم248/680 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

اجرای این تحقیق به شناخت ما از میزان استفاده مدیران دانشگاه فردوسی از سبک رهبری معنوی و سطح فاصله قدرت در این دانشگاه کمک می کند.هدف از این مبانی نظری پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت می باشد.

ظهور مجدد مفهوم فرهنگ در تحقیقات آموزش عالی را باید در گرایش دانشمندان علوم اجتماعی به بررسی فرهنگ سازمانی جستجو کرد. مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان یک عنصر اساسی در مطالعات مؤسسات آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است ( مظفری و همکاران،1386).

فاصله قدرت را در فراگردهای مدیریت و رهبری سازمان ها نیز می توان مشاهده نمود. در این حالت فاصله قدرت به درجه تمرکز اختیارات، رهبری و تصمیم گیری نسبت داده می شود. در فاصله قدرت بالا به رؤسا اجازه اعمال قدرت داده می شود.هدف رهبری معنوی ایجاد چشم انداز و ارزش های متناسب و شایسته در بین افراد، تیم های قدرت و تمام سطوح سازمانی، و سرانجام پرورش سطوح بالایی از تعهد و بهره وری در سازمان می-باشد.


فهرست مطالب

فصل دوم: پیشینه تحقیق
الف : مرور مبانی نظری پژوهش 11
طبقه بندی هافستد 11
تعاریف رهبری .15
نظریه های رهبری 16
رهبری اخلاقی 19
چگونگی شکل گیری مفهوم معنویت . 21
رهبری معنوی .23
رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی 27
رهبری معنوی در سازمان های آموزشی .29
رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان های آموزشی) 30
مرور تحقیقات انجام شده .32
استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش .


فهرست منابع

فهرست جداول و نمودارها
نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی 26
نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی .32
جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد .38


"

مطالب دیگر:
پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه نیازهای بنیادین روانشناختیتحقیق کامل در مورد نیازهای بنیادین روانشناختیمبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش چندگانه 39 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش چندگانهپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه هوش چندگانهادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش چندگانهمبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش و نظریه های آن 38 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش و نظریه های آنپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه هوش و نظریه های آنادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش و نظریه های آنماهیت هوش از دیدگاه های مختلف و عوامل موثر بر هوشتقسیم بندی و انواع هوش از دیدگاه گاردنر و اشترن برگبررسی نظریه های مختلف هوش و هوش های چندگانهمبانی نظری و پیشینه تحقیق جانباز 40 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش جانبازپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه جانبازادبیات نظری و پیشینه تجربی جانبازمبانی نظری و پیشینه تحقیق معلولیت 48 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش معلولیتپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه معلولیتپاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری بلکویی ترجمه پارسائیان با موضوع تدوین و ارائه تئوری حسابداری: روش قانونمندپاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری بلکویی ترجمه پارسائیان با موضوع رعایت انصاف، افشای اطلاعات و روندهای آینده در حسابداریپاورپوینت فصل اول کتاب تئوری اثباتی حسابداری زی مر من و واتز ترجمه پارسائیان با موضوع نقش تئوری حسابداریپاورپوینت زمین شناسی مهندسی چین ها در 73 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامعجانبازی در ایران و سازمان های متولی امور جانبازان